Author

Yihong Jia

Affiliation: Tianjin University

Article