Author

Takai Kazuki

Affiliation: Tokyo university of science

Article