Author

Takuro Sasaki

Affiliation: Ritsumeikan University

Article