Author

Ricardo Falcon Perez

Affiliation: Aalto University

Article