Author

Henri Toukomaa

Affiliation: Nokia Technologies

Article