Author

Rintaro Motoi

Affiliation: Nihon University

Article